Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu a poradenstva v kariérovom vývine

Oddelenie sa špecializuje na:

  • adaptačné ťažkosti žiaka;
  • diagnostikovanie a odborné poradenstvo príčin školskej neúspešnosti v učení, podpore výkonovej motivácie a spôsobu učebnej činnosti s návrhmi na riešenie;
  • identifikáciu nadania a talentu, pomoc pri riešení problémov nadaných žiakov a pod.;
  • diagnostikovanie, rediagnostiku a poradenstvo pri začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ťažkosťami;
  • kariérové poradenstvo – výber vhodnej strednej školy, vysokej školy a študijného odboru.

Zamestnanci

PhDr. Ľudmila Capová

vedúca oddelenia, psychologička

Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych ťažkostí detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím s akcentom na elimináciu porúch správania. Taktiež kariérnemu poradenstvu , ktoré je zamerané najmä na nerozhodných študentov. Zároveň vykonáva znaleckú činnosť ako znalec z oblasti psychológie evidovaná v zozname znalcov na MS SR.


Mgr. Ivana Kulková

psychologička

Venuje sa práci s individuálnou klientelou, kde využíva princípy kognitívno-behaviorálnej terapie. Rovnako sa venuje diagnostike a poradenstvu v oblasti kariérneho a osobnostného vývinu, ďalej realizácii skupinových aktivít zameraných na rozvoj osobnosti, sociálnych vzťahov a prevenciu rizikového správania.


Mgr. Lenka Miterková

psychologička

Zameriava sa na individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagógov, posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, problémy v učení a v správaní, ťažkosti v osobnostnom a emocionálnom vývine, poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ. Venuje sa realizácii preventívnych aktivít v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov.


Mgr. Andrea Danková

špeciálna pedagogička


Mgr. Karolína Tobiašová

psychologička