Vitajte na našej stránke

O Z N A M    P R E   V E R E J N O S Ť

Prevádzka CPPPaP Karpatská 8, Košice
 v období od 25.05.2020 do konca šk. roka 2019/2020

        

        Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13.05.2020.  

Tento pokyn je platný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Karpatská 8, Košice (ďalej len CPPPaP)
a je účinný v období od 25.05.2020 do odvolania.

         Zabezpečenie odbornej činnosti (priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v poradenskom zariadení) je v zmysle usmernenia dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu!) poradenského zariadenia, pričom nevyhnutne musia byť dodržané prísne hygienické štandardy v zmysle nariadenia hlavného hygienika. 

        Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. Kritérium urgentnosti je potrebné posudzovať prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu  k potrebám iných (škola, úrad…). Diagnostickú činnosť v priamom kontakte s klientom je urgentné realizovať na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov verejnej správy v prípade krízovej situácie dieťaťa. Diagnostickú činnosť v priamom kontakte s klientom je urgentné realizovať pri žiadostiach rodiča o odklade školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, posúdenie ŠVVP len v opodstatnených prípadoch.

Ochrana zamestnancov CPPPaP

 • Zabezpečenie rúšok, štítov a dezinfekčných prostriedkov (antibakteriálne mydlá, dezinfekčný roztok na ruky, dezinfekcia na povrchy).
 • V celom objekte až do odvolania nepoužívať uteráky – zabezpečené sú jednorazové utierky.
 • Upratovačka je oboznámená s každodennou nevyhnutnou dezinfekciou predovšetkým  povrchov, kľučiek, toaliet, vypínačov.
 • Je potrebné zabezpečiť, aby medzi klientmi bola aspoň 15 minút pauza a miestnosť dostatočne vyvetraná.
 • Nádoba s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu povrchov a predmetov počas dňa je umiestnená v každej využívanej miestnosti.
 • Vytvoriť harmonogram vyšetrení s presným uvedením miestnosti, kde sa vyšetrenie bude konať. Harmonogramy musia byť vopred odsúhlasené riaditeľkou zariadenia.

Zabezpečenie vstupu do priestorov CPPPaP

 • Na vonkajších dverách umiestnený leták so základnými informáciami.
 • Všetky vstupy do jednotlivých konzultačných miestností sú označené letákom so symbolmi a doplnené oznamom o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a jasne vymedzeným množstvom počtu klientov v jednom okamihu na pracovisku so splnenou podmienkou  1 osoba na 15 m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti.
 • Všetky vstupy na jednotlivé poschodia budovy sú označené symbolom rúška.
 • Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia.
 • Pri vchode do zariadenia je umiestnený stolík s dezinfekciou, ktorú sociálna pracovníčka aplikuje klientovi/tke na ruky a čestné prehlásenie, ktoré klient/ka alebo zákonný zástupca klienta/ky vyplní.
 • Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.
 • Pri vstupe do priestorov bude odmeraná teplota klientovi a rodičom a bude sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).


V priestoroch CPPPaP

 • Klienti/tky sú sprevádzaní/é odbornými zamestnancami/kyňami do miestností, nezdržiavajú sa v spoločných chodbách, nepoužívajú čakáreň – príchody a odchody klientov/tiek sa snažia odborní/é zamestnanci/kyne harmonizovať tak, aby vzájomný kontakt klientov/tiek bol minimálny.
 • Toalety sú vybavené mydlom, nádobou na dezinfekciu, jednorazovými papierovými utierkami a košom.
 • Dôkladnú údržbu a dezinfekciu vykonáva upratovačka minimálne raz za deň.
 • Riedenie dezinfekčných prostriedkov musí byť v súlade s návodom uvedeným na etikete dezinfekčného prostriedku a po uplynutí času pôsobenia je nutné dezinfekciu opakovať.
 • Po celé obdobie epidemiologických opatrení je zakázané suché upratovanie.
 • Všetky odpadové nádoby sú zabezpečené jednorazovými vrecúškami.
 • Potrebné je vykonávať dezinfekciu povrchov a predmetov v miestnosti, dotykových plôch, kľučiek, používaných pomôcok. Na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky  s virucídnym účinkom.
 • Zamestnanci sú povinní vykonávať časté vetranie priestorov zariadenia – minimálne raz za hodinu 5 minút.
 • Dodržiavať minimálne 2 m odstupy medzi osobami v prevádzke.

 

Ochrana klientov/tiek CPPPaP

 • Odborná činnosť s klientmi/tkami je v zariadení obmedzená na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení.
 • Klienti/tky majú zabezpečený minimálny kontakt s inými klientmi/tkami v spoločných priestoroch – je potrebné zachovávať časový plán klientov a termíny plánovať tak, aby sa minimalizovalo stretnutie v čakárni – pokiaľ je to možné, aby rodič odovzdal dieťa a zdržoval sa mimo priestorov CPPPaP – následné konzultácie s rodičmi realizovať telefonicky, prípadne v iný deň, alebo jeden rodič odchádza s dieťaťom, druhý konzultuje.
 • V priestoroch zariadenia je pravidelne sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
 • Klienti/tky sú pri objednávaní upozornení o vhodnosti prinesenia vlastných písacích potrieb (pero a ceruzka). V prípade použitia písacích potrieb zariadenia je potrebná ich následná dezinfekcia.
 • Pokiaľ je to možné, nevyužívať hračky pri práci s detským klientom – umožniť prinesenie vlastnej hračky, o čom je klient/tka informovaný/á pri objednávaní.
 • Odborný zamestnanec povinne dezinfikuje priestor, dotykové plochy a diagnosticko-terapeutický materiál, testy a pod. po každom klientovi, preferuje spotrebné jednorazové materiály.


Podozrenie na možné príznaky COVID – 19

 • Pokiaľ sa u zamestnanca/kyne zariadenia objavia príznaky v priebehu práce, resp. odbornej činnosti, zariadenie opustí v čo najkratšom možnom čase s použitím všetkých ochranných pomôcok a informuje riaditeľku zariadenia o tejto skutočnosti.
 • Pokiaľ klient/tka vykazuje niektorý z príznakov COVID – 19, je nevyhnutné, aby v čo najkratšom možnom čase opustil/a priestory CPPPaP a odborný/á zamestnanec/kyňa bezodkladne informoval/a riaditeľku zariadenia o tejto skutočnosti. Riaditeľka CPPPaP  informuje o tejto skutočnosti príslušnú hygienickú stanicu.

 

V Košiciach, 20.05.2020                                                 PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                                    riaditeľka CPPPaP

 


 • emailu  – online poradenstvo s odbornými zamestnancami
 • centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk
 • telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  na tel. čísle: 055/622 66 15
 • vyplnením  online formulára  

 


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

 • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
 • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
 • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
 • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Sprievodca školským rokom 2020/2021


Informácia o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec – PSYCHOLÓG

Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste


Informácie pre rodičov ohľadom zápisu do 1. ročníka

Informácie pre rodičov ohľadom zápisu do 1. ročníka ZŠ a odkladu povinnej školskej dochádzky nájdete po stlačení  T U.