Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

ASISTENTI UČITEĽA

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky … Continue reading ASISTENTI UČITEĽA


Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2019 (streda) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti (na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.


PORADA ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Pozývame školských psychológov v územnej pôsobnosti pracoviska na poradu školských psychológov  základných a stredných škôl v Košiciach a Košiciach – okolí organizovanou CPPPaP Karpatská 8, Košice v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park 10, Košice CPPPaP Košice – okolie  Slovenskej jednoty 29, Košice a Magistrátom mesta Košice – odborom školstva. Pracovné stretnutie sa uskutoční 22. mája … Continue reading PORADA ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV