Vitajte na našej stránke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Ide o metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odbor školstva.

Aktuality

OZNÁMENIE – Základné a stredné školy

Z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“  a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaradzovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii  Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava.     O ich záverečnom stanovisku … Continue reading OZNÁMENIE – Základné a stredné školy


Porada pre výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov ZŠ a SŠ

P o z ý v a m e  výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov základných a stredných škôl  v okrese Košice I.  na poradu, ktorá sa uskutoční dňa 2. októbra 2019 (streda)  so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.)  v zasadačke na prízemí Okresného úradu Košice – odboru školstva v Košiciach. Pozvánka s programom … Continue reading Porada pre výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov ZŠ a SŠ


VÚDPaP

Informácie o voľných pozíciách na Národnom projekte „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“. Hľadajú: Regionálny ambasádor multidisciplinárneho prístupu (8 osôb) – Profil Ambasádora Externý expert na tvorbu štandardov – Profil  Externý expert na tvorbu štandardov link na voľné pracovné pozície: https://vudpap.sk/x/volne-pozicie/