Category Archives: Aktuality

Metodický deň pre výchovných poradcov ZŠ

Pozývame výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na

prvý celomestský metodický deň výchovných poradcov základných škôl
v Košiciach a Košiciach – okolí

organizovaný pod záštitou Okresného úradu Košice – odboru školstva
v spolupráci s CPPPaP Karpatská 8, Košice; CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
a CPPPaP Slovenskej jednoty 29, Košice – okolie.

Metodický deň sa uskutoční 6.3.2019 v čase od 9:00 – 12:00 hod.
v spoločenskej sále SOŠ automobilovej,
Moldavská cesta 2, Košice.

Program Metodického dňa

INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  28. 02. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Kariérne poradenstvo v podmienkach CPPPaP 
                                       (ref. Mgr. I. Vojtechovská)

                                   2. Canisterapia v praxi; Sebavnímanie adolescentov a body image
                                       (ref. Mgr. D. Pavligová)

INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  24. 01. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Metodická starostlivosť o výchovných poradcov 
                                       (ref. PhDr. Mgr. T. Kříž, PhD.)

                                   2. Využitie detskej kresby ako projektívnej metódy v znaleckej činnosti 
                                       (ref. PhDr. Ľ. Capová)

Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) so začiatkom o 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti (na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.

OSOBNOSŤ PORADENSTVA PRE DETI A RODINY

Na medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa v ohrození 2018 organizovanej
VÚDPaP-om sa konal 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva. 

V kategórií  Mladý talent poradenstva 2018 získala ocenenie PhDr. Beáta Tancsáková.

Pri tejto príležitosti jej blahoželala v zastúpení
Okresného úradu Košice – odboru školstva, Mgr. Ivica Moyzesová
s riaditeľkou CPPPaP PhDr. Máriou Horváthovou, PhD.
a kolektívom CPPPaP.

 

 

PORADA


P o z ý v a m e
výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie,
školských psychológov ZŠ a  SŠ v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční
dňa 17. októbra 2018 (streda)
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.)
v zasadačke na 2. poschodí Okresného úradu Košice – odboru školstva 
na Zádielskej 1 v Košiciach.