Category Archives: Aktuality

ASISTENTI UČITEĽA

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2019 (streda) so začiatkom 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti
(na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.

PORADA ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Pozývame školských psychológov v územnej pôsobnosti pracoviska na

poradu školských psychológov  základných a stredných škôl
v Košiciach a Košiciach – okolí

organizovanou CPPPaP Karpatská 8, Košice
v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
CPPPaP Košice – okolie  Slovenskej jednoty 29, Košice
a Magistrátom mesta Košice – odborom školstva.

Pracovné stretnutie sa uskutoční 22. mája 2019
so začiatkom o 9:00 hod.
v zasadacej miestnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva
na Zádielskej 1 v Košiciach.

Program porady

INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  25. 04. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Diagnostická metóda Dom-Strom-Osoba
                                       (ref. Mgr. D. Rozkošová)

                                 

INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  21. 03. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Strach a úzkosť
                                       (ref. Mgr. L. Miterková)

                                   2. Geštalt-prvky – aplikácia v práci s deťmi a adolescentmi
                                       (ref. Mgr. K. Tobiašová)

Metodické stretnutie pre VP a KP

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie na metodické stretnutie (Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie), ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2019 (streda) so začiatkom 14:30 hod. (prezentácia od 14:15 hod.) v zasadacej miestnosti
(na 1. poschodí) CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.