O nás

Naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením. Poskytujeme poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na našich zamestnancov.

Naše centrum:

  • Poskytuje deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Svoje služby poskytuje bezplatne. CPPPaP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.