Legislatívne usmernenia

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa opiera o zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré vytvárajú pre daný účel v rezorte školstva zodpovedajúce legislatívne prostredie.

Ide najmä o: