Úlohy špeciálneho pedagóga

  • diagnostika – príčin školského neúspechu u konkrétneho žiaka alebo dôvodov nepozornosti žiaka prípadne príčin jeho problémov so správaním,
  • určenie diagnózy a prognózy, návrh odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces,
  • reedukácia – poskytnutie rád a odporúčaní pre prácu so žiakom so ŠVVP, v prípade neúspešnosti zvolených postupov, hľadanie  nových efektívnejších modelov reedukácie,
  • poradenstvo – učiteľom, žiakom, rodičom – metodické a legislatívne usmernenie.