Dysgrafia

Špecifická porucha písania ako grafomotorickej činnosti.

Dieťa má problém:

  • napodobniť tvary písmen, číslic,
  • nepamätá si ich,
  • písmena zrkadlovo obracia alebo zamieňa,
  • píše pomaly a kŕčovito
  • písmo má rôzny sklon jednotlivých písmen, nedodržiava lineatúru,
  • je nečitateľné – nedodržaný tvar grafémov.