Dysortografia

Špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči v oblasti gramatiky (správne písanie slov a pravopis).

  1. Dieťa slova komolí – nerozlišuje spoluhláskové zhluky, prehadzuje písmena, obracia poradie písmen, vynecháva časti slova al. písmena, opakovane zamieňa určité písmena za iné (dôležité zistiť vzťah zámeny – na základe podobnosti tvaru, zvukovej podobnosti.
  2. Dieťa nedodržiava diakritické znamienka – vynecháva čiarky, bodky mäkčene, dĺžne alebo ich umiestňuje nesprávne. Ide pravdepodobne o sluchové rozlišovanie.
  3. Dieťa nerozlišuje mäkké slabiky od tvrdých (di,ti, ni, li … dy ty ny ly), často ich používajú náhodne preto diagnostika náročná je nutné ju doplniť kontrolným vyšetrením. In é deti zase všade píšu iba mäkké príp. tvrdé i-y.
  4. V matematike – písanie číslic zrkadlovo, zámena číslic, poradie číslic pri viacmiestnych číslach, dodržiavanie stĺpcov, správne zappisovanie jednotiek, desiatok a pod., desatinnej čiarky. či dieťa vykonáva jednotlivé matemat. operácie bez problémov.
  5. Nedodržiavanie gramatických pravidiel pri písaní – potrebné sledovať charakter gramatických chýb, ich opakovanie. Pokiaľ sa chyby opakujú, dieťa zrejme nepochopilo gramatický jav.