Aktuality pre rodičov

OSOBNOSŤ PORADENSTVA PRE DETI A RODINY

Na medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa v ohrození 2018 organizovanej VÚDPaP-om sa konal 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva.  V kategórií  Mladý talent poradenstva 2018 získala ocenenie PhDr. Beáta Tancsáková. Pri tejto príležitosti jej blahoželala v zastúpení Okresného úradu Košice – odboru školstva, Mgr. Ivica Moyzesová s riaditeľkou CPPPaP PhDr. Máriou Horváthovou, PhD. a kolektívom CPPPaP.    

Pokračovanie článku


OZNAM

V čase od 23. januára 2018 do 24. februára 2018 nebude k dispozícii Mgr. A. Danková – špeciálna pedagogička. Kontaktujte ju od 25.  februára 2018.

Pokračovanie článku


INFORMÁCIE PRE RODIČOV


HRV biofeedback

     Analýza variability srdcovej frekvencie (HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch.

     Cieľom tejto metódy je dosiahnuť optimálny stav, v ktorom budú srdce, myseľ a emócie fungovať v harmonickom a synchronizovanom stave. Systém to umožňuje prostredníctvom procesu, ktorý zobrazuje variabilitu srdcovej frekvencie v reálnom čase. Tento stav sa nazýva koherenciou (coherence).

     Prostredníctvom techník koherencie sa postupne zvyšuje odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita. Túto metódu možno úspešne použiť na znižovanie strachu, stresu a úzkosti.

     Interaktívne hry poskytujú zábavný spôsob ako zaujať najmä deti, ale tiež ľudí rôzneho veku a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť schopnosť sústredenia, pozornosti a učenia a tým zvýšiť celkovú emočnú rovnováhu.

Spracovala: Mgr. I. Vojtechovská


Nástup a adaptácia na materskú školu

     Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý zlom nielen v jeho živote ale aj v živote ich rodičov. Pre dieťa preto, že vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva a pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých. Dieťa prvýkrát trávi dlhší čas bez rodičov, zvyká si na autority, nové pravidlá a kolektív.

Čo robiť pred nástupom do škôlky

     Prvým krokom je pevné rozhodnutie pre vstup do škôlky, zvážiť všetky pre a proti ako aj emocionálnu zrelosť dieťaťa. Dôležité je, aby rodičia neočakávali, že nástup do škôlky prebehne úplne hladko, bez plaču a ďalších scén. Naopak, rodičia musia rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni a možno aj týždne.

 • Vhodné je pri príprave na škôlku dopriať deťom dostatok kontaktov hlavne s inými deťmi.
 • Rodičia by nemali dať najavo svoje citové rozpoloženie.
 • Je vhodné zdržiavať sa v škôlke minimum a nenechávať príliš veľa času na vyjednávanie.
 • Pred nástupom do škôlky je dôležité o nej hovoriť pozitívne.
 • Pri nástupe dochádza aj k zmene, čo sa týka režimu. Ide hlavne o vstávanie a stravovanie. Práve z tohto dôvodu sa odporúča aplikovať režim, ktorý vyžaduje škôlka, dostatočne vopred ako nastúpi.
 • V prípade ak je príležitosť je vhodné navštíviť škôlku niekoľkokrát aj počas leta, aby v čase nástupu išlo do relatívne známeho prostredia.

     Každé dieťa je iné, inak zvláda stresové situácie a záťaž, inak sa vyrovnáva so zmenami ako aj s novými ľuďmi vo svojom okolí. Je rozdiel medzi tým ak si dieťa krátky čas poplače pri rannom lúčení a tým, keď preplače celý pobyt v škôlke. V prípade ak už odmieta aj jesť a piť, komunikovať a začne sa objavovať pomočovanie, pokakávanie, prípadne desivé sny a problémy so spánkom, je vhodné navštíviť odbornú pomoc (psychológa), ktorá zhodnotí situáciu a poskytne pomoc pri adaptácií na materskú školu.

Obdobie vzdoru

     Hádzanie sa o zem, krik, plač… Scény kdekoľvek a kedykoľvek. Z vášho roztomilého drobca sa odrazu stáva klbko zlosti, ktoré sa za každú cenu domáha svojho aktuálneho želania. Zrejme nadišli ťažké časy obdobia vzdoru, náročné pre všetkých zúčastnených. Je to obdobie, kedy zažívajú mimoriadny prísun emócií, s ktorými si nevedia rady.

Ako pristupovať k dieťaťu a zachovať si pritom chladnú hlavu?

 • Sledujte, kedy vaše dieťa prepadá zlosti ako napr. čas počas dňa, situácie, všímajte si stresové faktory, ktoré ju vyvolávajú častejšie a snažte sa tieto faktory eliminovať na minimum.
 • Ak sa schyľuje k tejto situácii, pokúste sa dieťa vyrušiť a upriamiť pozornosť na niečo celkom iné.
 • Nepokúšajte sa dieťaťu v záchvate vysvetľovať alebo argumentovať. Len by ste sa ho znervózňovali ešte viac.
 • Nenechajte sa rozhnevať, nekričte, nedovoľte, aby ste stratili kontrolu nad sebou.
 • Vzdor môže byť spôsob akým si dieťa myslí, že získa vašu pozornosť. Uistite sa, že mu poskytujete dostatok pozornosti.
 • Neustupujte! Naučíte ho tým iba na to, že „Hádzanie sa o zem a nekonečný plač“ mu nakoniec dá presne čo chce ak vydrží dostatočne dlho.
 • Nájdite niečo pozitívne, čo dieťaťu povedať. Napr. : „Som na teba pyšná, ako rýchlo si sa dokázal ukľudniť.“
 • Vydržte! Obdobie vzdoru prejde
  Spracovala: Mgr. B. Tanscáková

 

Adaptácia na 1. ročník ZŠ

     Vstup do školy predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa a jeho rodiny. Končí sa obdobie bezstarostných hier a začínajú prvé vážne povinnosti. Ako deťom pomôcť zvládnuť adaptačné obdobie na školu čo najlepšie?

 • denný režim – šesťročné dieťa potrebuje dostatok spánku, primeraný čas na školské povinnosti, ale aj na odreagovanie, hru, šport a oddych.
 • študijné návyky – je vhodné naučiť dieťa určitému systému. Rodičia by mali dbať na to, aby malo dieťa poriadok v školskej taške, na stole a aby si pri učení vybralo na stôl len to, čo práve potrebuje. Príliš veľa podnetov totiž rozptyľuje jeho pozornosť.
 • domáce úlohy – vhodný čas na písanie domácich úloh je približne do 18tej hodiny. Potom už klesá výkonnosť i pozornosť dieťaťa. Ak dieťa trávi čas v školskej družine, kde najmä oddychuje, je vhodné začať s písaním úloh hneď po príchode domov. Ak do školskej družiny nechodí, je vhodné poskytnúť mu po škole čas na oddych, hru, šport a s písaním domácich úloh začať až potom. V prvom ročníku ZŠ by písanie domácich úloh nemalo zabrať viac ako pol hodiny. Čím je dieťa unavenejšie, tým horší výkon podá.
 • pozitívna motivácia – dôležité je hovoriť s deťmi o škole v pozitívnom zmysle. Môžeme ich motivovať napríklad tým, že ak sa naučia čítať, budú si môcť svoju obľúbenú rozprávku prečítať sami, ak sa naučia počítať, budú môcť s nami platiť v obchode a pod.
 • rozvoj schopností prostredníctvom hry – rodičia môžu podporovať svoje dieťa a rozvíjať jeho zručností napríklad prostredníctvom pexesa (pozornosť a pamäť), kreslenia (grafomotorika a jemná motorika), spoločenských hier (pozornosť, sebaregulácia) a pod.
 • rozvíjať pocit samostatnosti a zodpovednosti – je dôležité povzbudzovať dieťa, viesť ho k samostatnosti a nerobiť zaňho to, čo už dokáže samo. Môže ísť o drobné úlohy v domácnosti pod dozorom dospelých (prestieranie stola, polievanie kvetov a pod.), samostatné jedenie, obliekanie, balenie tašky do školy. Pri všetkých spomínaných aktivitách je dôležité dbať na to, aby dieťa začatú činnosť vždy dokončilo, čím rozvíjame jeho vôľové vlastnosti.
 • pozorný a citlivý prístup rodiča – dôležité je venovať dieťaťu pozornosť, zaujímať sa o jeho zážitky či už sú pozitívne alebo negatívne. V prípade obáv dieťaťa zo školy je vhodné porozprávať sa s ním, vypočuť ho a povzbudiť, prípadne povedať o vlastnej skúsenosti z detstva, ktorá môže počiatočné obavy zmierniť.

     Za primerané adaptačné obdobie považujeme obdobie od troch do šiestich mesiacov. Každé dieťa je iné, všetko závisí od jeho osobnosti, fungovania v rodine a pod. Rodičia poznajú svoje dieťa najlepšie a veľakrát vedia odhadnúť, čo naňho platí a čo mu pomôže. Ak sa však vyskytnú ťažkosti, s ktorými si sami nevedia dať rady, môžu sa obrátiť na odborníkov z nášho CPPPaP, ktorí im radi pomôžu.

Spracovala: Mgr. K. Somorovská

 

Moje dieťa končí I. stupeň ZŠ , čo ďalej ?

Ctení rodičia,

     stojíte pred dilemou a neviete sa správne rozhodnúť, čo by bolo vhodnejšie pre Vaše dieťa, ktoré končí prvý stupeň základnej školy a malo by nastúpiť na druhý stupeň ZŠ? Má Vaše dieťa ostať na ZŠ alebo by bolo preňho vhodnejšie prestúpiť na 8-ročné gymnázium?

Ako sa správne rozhodnúť?
Čo všetko zvážiť?
Je táto zmena vôbec vhodná pre moje dieťa?

Predovšetkým by ste mali dokázať objektívne zhodnotiť, či Vaše dieťa naozaj má reálne schopnosti pre bezproblémové zvládnutie nárokov 8 – ročného gymnázia, t. j. či je Vaše dieťa:

 • osobnostne zrelé (či nie je príliš precitlivelé, úzkostné, či dokáže prijať svoj prípadný neúspech či osobné zlyhanie, ktoré môže viesť aj k zníženej tolerancie na psychickú záťaž);
 • dostatočne spontánne, bezprostredné a dokáže sa primerane a bezproblémovo adaptovať na nové prostredie (novú školu, nových učiteľov, nových spolužiakov a nové predmety);
 • primerane zdatné aj intelektovo, dôležité sú jeho rozumové schopnosti a jeho skutočný záujem a motivácia pre dané zameranie štúdia (dieťa v tomto veku ešte nedokáže samo adekvátne posúdiť svoje reálne schopnosti).

Často sa stáva, že neviete objektívne posúdiť schopnosti svojho dieťaťa, občas podceňujete závažnosť tohto rozhodnutia a prehliadnete aj riziká, ktoré s tým súvisia – pretrvávajúce zmeny v správaní dieťaťa, čo môže byť varovným signálom, že danú zmenu nezvláda.

K hlavnému dôvodu pri Vašom rozhodovaní patrí určite fakt, že po prijatí dieťaťa na 8 –ročné gymnázium máte v podstate „ pokoj “ a nemusíte sa zamýšľať, kam po skončení ZŠ by malo Vaše dieťa ísť ?

Rovnako to môže vnímať aj Vaše dieťa: nemusí dobre napísať Monitor, navštevuje školu o rok kratšie a má aj oveľa jednoduchší prechod týmto obdobím. Tieto okolnosti ale môžu následne negatívne vplývať na motiváciu k učeniu a snahu dieťaťa mať dobré známky… stačí mu prejsť všetky ročníky až do oktávy a zmaturovať…

Aké predpoklady by mal teda spĺňať piatak, ktorý chce študovať na 8 ročnom gymnáziu ?

 • V prvom rade by mal dokonale zvládnuť učivo prvých 5 ročníkov ZŠ.
 • Mal by byť intelektuálne zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú.
 • Mal by byť študijný typ, ktorému nerobí problém prečítať si nejaký „ odborný “ či učebnicový text, porozumieť mu, pochopiť nové pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú a vlastnými slovami ho reprodukovať a sformulovať jeho hlavnú myšlienku.
 • Mal by mať bohatú slovnú zásobu.
 • Mal by byť schopný zovšeobecňovať, riešiť matematické úlohy primerané jeho veku.

A čo na záver ?

     Milí rodičia, skúste sa zamyslieť a dobre zvážiť svoje rozhodnutie , ktoré môže rôznym smerom ovplyvniť Vaše dieťa a jeho budúcnosť. Nami uvedené vyššie skutočnosti by mali byť nápomocné pri Vašom rozhodovaní. Vhodné je aj navštíviť naše CPPPaP so sídlom na Karpatskej č. 8 v Košiciach, kde Vám ochotne poradí a pomôže tím odborníkov, resp. kontaktný psychológ, ktorý pozná terén školy, pedagogický zbor danej školy, študijné zameranie (prírodovedné, jazykové) a výsledky úspešnosti prijatia maturantov na VŠ.

Spracovala: PhDr. Ľ. Capová