Aktuality pre rodičov

Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?          Milí rodičia detí všetkých vekových skupín. Prakticky zo dňa na deň sme boli nútení zmeniť náš každodenný život plný povinností, radostí aj starostí a ocitli sme sa v doposiaľ nepoznanej situácii. Je preto prirodzené, že sa cítime v týchto dňoch vyčerpaní, v strese a pod tlakom každodennej rutinnej karantény.   čítaj viac -> Ako … Continue reading Články odborných zamestnancov k aktuálnej situácii

Pokračovanie článku


Psychologická podpora v čase pandémie koronavírusu

Keďže naše centrum podporuje multidisciplinárny prístup starostlivosti o dieťa na  nasledujúcej stránke zdieľame rôzne kontakty, na ktoré je taktiež  možné sa obrátiť v prípade potreby psychickej podpory. http://psycholog.nudch.eu/index.php/podpora-koronavirus/psychologicka-podpora

Pokračovanie článku


OZNAM

Vážení žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia, oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR bolo  poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení  v období od 16. marca 2020 do odvolania pozastavené. Avšak naši odborní zamestnanci pracujú doma a sú vám k dispozícií  nasledujúcimi … Continue reading OZNAM

Pokračovanie článku


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Sociálny a emocionálny rozvoj dieťaťa

          Predškolský vek je najvýznamnejším obdobím formovania základov osobnosti dieťaťa. Obdobie predškolského veku  je zásadným spôsobom ovplyvnené prostredím materskej školy. Napriek tomu však základom pre správny vývin dieťaťa je domáce prostredie a jeho najbližšia rodina. Dieťa sleduje správanie a reakcie svojich rodičov, napodobňuje ich a tak sa snaží pochopiť okolitý svet a správanie ľudí v jeho okolí. Po dovŕšení 6 roku je čas nastúpiť do prvej triedy. Táto udalosť je pre každé dieťa výnimočná. čítaj viac ->


Prečo je digitálna gramotnosť pre deti dôležitá?

          Rastúci počet prípadov kyberšikany, či rôznych foriem útokov prostredníctvom sociálnych médií sú dôkazom, že deti treba náležite pripraviť na digitálny svet.  Digitálna gramotnosť neznamená len vedieť si pustiť video na Youtube alebo skontrolovať Facebook. Digitálna gramotnosť zahŕňa celú škálu tém a to najmä: čítaj viac ->

 


Hyperaktívne dieťa v rodine

          Milí rodičia, aj Vy pozorujete, že Vaše dieťa je „akési iné“ , ako je dieťa Vašich známych? Ste už unavení  z neustáleho napomínania Vášho dieťaťa, aby sa už upokojilo? Musíte byť v neustálom strehu, aby zase niečo nevyviedlo, nerozbilo, neprevrátilo? Alebo prídete domov z rodičovského združenia, kde ste si vypočuli, aké je Vaše dieťa v škole nepozorné, ako počas vyučovania s ťažkosťami plní pokyny učiteľov, ako pri čítaní sa nevie zorientovať v texte, pri počítaní sa mýli alebo neustále niečo stráca či zabúda…? čítaj viac ->


HRV biofeedback

     Analýza variability srdcovej frekvencie (HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch.

     Cieľom tejto metódy je dosiahnuť optimálny stav, v ktorom budú srdce, myseľ a emócie fungovať v harmonickom a synchronizovanom stave. Systém to umožňuje prostredníctvom procesu, ktorý zobrazuje variabilitu srdcovej frekvencie v reálnom čase. Tento stav sa nazýva koherenciou (coherence).

     Prostredníctvom techník koherencie sa postupne zvyšuje odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita. Túto metódu možno úspešne použiť na znižovanie strachu, stresu a úzkosti.

     Interaktívne hry poskytujú zábavný spôsob ako zaujať najmä deti, ale tiež ľudí rôzneho veku a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť schopnosť sústredenia, pozornosti a učenia a tým zvýšiť celkovú emočnú rovnováhu.

Spracovala: Mgr. I. Vojtechovská
 

 


Nástup a adaptácia na materskú školu

          Nástup dieťaťa do materskej školy predstavuje dôležitý zlom nielen v jeho živote ale aj v živote ich rodičov. Pre dieťa preto, že vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva a pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých. Dieťa prvýkrát trávi dlhší čas bez rodičov, zvyká si na autority, nové pravidlá a kolektív… čítaj viac ->


Adaptácia na 1. ročník ZŠ

          Vstup do školy predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa a jeho rodiny. Končí sa obdobie bezstarostných hier a začínajú prvé vážne povinnosti. Ako deťom pomôcť zvládnuť adaptačné obdobie na školu čo najlepšie? … čítaj viac – >


 

Moje dieťa končí I. stupeň ZŠ , čo ďalej ?

Ctení rodičia,

     stojíte pred dilemou a neviete sa správne rozhodnúť, čo by bolo vhodnejšie pre Vaše dieťa, ktoré končí prvý stupeň základnej školy a malo by nastúpiť na druhý stupeň ZŠ? Má Vaše dieťa ostať na ZŠ alebo by bolo preňho vhodnejšie prestúpiť na 8-ročné gymnázium?

Ako sa správne rozhodnúť?
Čo všetko zvážiť?
Je táto zmena vôbec vhodná pre moje dieťa?

Predovšetkým by ste mali dokázať objektívne zhodnotiť, či Vaše dieťa naozaj má reálne schopnosti pre bezproblémové zvládnutie nárokov 8 – ročného gymnázia, t. j. či je Vaše dieťa:

  • osobnostne zrelé (či nie je príliš precitlivelé, úzkostné, či dokáže prijať svoj prípadný neúspech či osobné zlyhanie, ktoré môže viesť aj k zníženej tolerancie na psychickú záťaž);
  • dostatočne spontánne, bezprostredné a dokáže sa primerane a bezproblémovo adaptovať na nové prostredie (novú školu, nových učiteľov, nových spolužiakov a nové predmety);
  • primerane zdatné aj intelektovo, dôležité sú jeho rozumové schopnosti a jeho skutočný záujem a motivácia pre dané zameranie štúdia (dieťa v tomto veku ešte nedokáže samo adekvátne posúdiť svoje reálne schopnosti).

Často sa stáva, že neviete objektívne posúdiť schopnosti svojho dieťaťa, občas podceňujete závažnosť tohto rozhodnutia a prehliadnete aj riziká, ktoré s tým súvisia – pretrvávajúce zmeny v správaní dieťaťa, čo môže byť varovným signálom, že danú zmenu nezvláda.

K hlavnému dôvodu pri Vašom rozhodovaní patrí určite fakt, že po prijatí dieťaťa na 8 –ročné gymnázium máte v podstate „ pokoj “ a nemusíte sa zamýšľať, kam po skončení ZŠ by malo Vaše dieťa ísť ?

Rovnako to môže vnímať aj Vaše dieťa: nemusí dobre napísať Monitor, navštevuje školu o rok kratšie a má aj oveľa jednoduchší prechod týmto obdobím. Tieto okolnosti ale môžu následne negatívne vplývať na motiváciu k učeniu a snahu dieťaťa mať dobré známky… stačí mu prejsť všetky ročníky až do oktávy a zmaturovať…

Aké predpoklady by mal teda spĺňať piatak, ktorý chce študovať na 8 ročnom gymnáziu ?

  • V prvom rade by mal dokonale zvládnuť učivo prvých 5 ročníkov ZŠ.
  • Mal by byť intelektuálne zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú.
  • Mal by byť študijný typ, ktorému nerobí problém prečítať si nejaký „ odborný “ či učebnicový text, porozumieť mu, pochopiť nové pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú a vlastnými slovami ho reprodukovať a sformulovať jeho hlavnú myšlienku.
  • Mal by mať bohatú slovnú zásobu.
  • Mal by byť schopný zovšeobecňovať, riešiť matematické úlohy primerané jeho veku.

A čo na záver ?

     Milí rodičia, skúste sa zamyslieť a dobre zvážiť svoje rozhodnutie , ktoré môže rôznym smerom ovplyvniť Vaše dieťa a jeho budúcnosť. Nami uvedené vyššie skutočnosti by mali byť nápomocné pri Vašom rozhodovaní. Vhodné je aj navštíviť naše CPPPaP so sídlom na Karpatskej č. 8 v Košiciach, kde Vám ochotne poradí a pomôže tím odborníkov, resp. kontaktný psychológ, ktorý pozná terén školy, pedagogický zbor danej školy, študijné zameranie (prírodovedné, jazykové) a výsledky úspešnosti prijatia maturantov na VŠ.

Spracovala: PhDr. Ľ. Capová