Oddelenie poradenstva osobnostného vývinu, psychoterapie a supervízie

Oddelenie sa špecializuje na:

  • terapiu a poradenstvo v akútnych záťažových a krízových situáciách – závažné traumy a konflikty (v rodine, kolektíve), zmeny zdravotného stavu;
  • subjektívne prežívanie ťažkosti – tréma, zajakávanie, úzkostné stavy, fóbie, závislosti, ťažkosti neurotického charakteru;
  • problémy v osobnostnom vývine, psychosomatické ťažkosti, identita osobnosti, depresívne stavy, suicidálne tendencie a pod.;
  • riešenie problémov v rámci individuálnej a skupinovej psychoterapie a rodinnej terapie;
  • rozvoj identity, sebapoznávania, citového a mravného života, pomoc pri vôľových, charakterových a citových problémov, otázky zmyslu života, psychohygienu a harmonický rozvoj osobnosti;
  • supervíznu činnosť;
  • odbornú metodickú starostlivosť pre školských psychológov.


Z a m e s t n a n c i

PhDr. Petra NÉMETHOVÁ
Vedúca oddelenia, psychologička

     Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych problémov detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím. Má absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik „Umění pomáhat“ vedený Institutem pro systemickou zkušenost ISZ group Praha a kurz v naratívnej terapii „Cestou příběhu“ vedený Košickým inštitútom pre systemickú skúsenosť ISZ Košice.


PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
psychologička

     Zaoberá sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých formou Terapie hrou a Filiálnej terapie. Špecializuje sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, za úzkej spolupráce s rodičmi. Zaoberá sa výchovnými problémami, poradenstvom pre rodičov vo výchove. Rovnako sa zameriava na poradenstvo v oblasti karierové vývinu, v oblasti učenia a porúch učenia. Zároveň sa venuje maďarsky hovoriacim klientom.


Mgr. Karolína TOBIAŠOVÁ
psychologička


Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
psychologička


Mgr. Michaela CSIZMÁROVÁ
špeciálna pedagogička


Jana VARGOVÁ
sociálna a administratívna  pracovníčka