Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu a poradenstva v kariérovom vývine

Oddelenie sa špecializuje na:

  • adaptačné ťažkosti žiaka;
  • diagnostikovanie a odborné poradenstvo príčin školskej neúspešnosti v učení, podpore výkonovej motivácie a spôsobu učebnej činnosti s návrhmi na riešenie;
  • identifikáciu nadania a talentu, pomoc pri riešení problémov nadaných žiakov a pod.;
  • diagnostikovanie, rediagnostiku a poradenstvo pri začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ťažkosťami;
  • kariérové poradenstvo – výber vhodnej strednej školy, vysokej školy a študijného odboru.

 
Z a m e s t n a n c i

PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
vedúca oddelenia, psychologička

     Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych ťažkostí detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím s akcentom na elimináciu porúch správania. Taktiež kariérnemu poradenstvu , ktoré je zamerané najmä na nerozhodných študentov. Zároveň vykonáva znaleckú činnosť ako znalec z oblasti psychológie evidovaná v zozname znalcov na MS SR.


Mgr. Lenka MITERKOVÁ
psychologička

     Zameriava sa na individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagógov, posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, problémy v učení a v správaní, ťažkosti v osobnostnom a emocionálnom vývine, poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ. Venuje sa realizácii preventívnych aktivít v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov.


Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
psychologička

     Venuje sa práci s individuálnou klientelou prostredníctvom terapeutickej metódy zameranej na analýzu variability srdcovej frekvencie, určenej predovšetkým na tréning pozornosti, pamäte, sústredenia, učenia či zvládania stresu. Realizuje psychologickú diagnostiku žiakov materských, základných a stredných škôl, poradenstvo v oblasti kariérneho a osobnostného vývinu ako aj preventívne skupinové programy na všetkých typoch škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).


Mgr. Lenka JURČOVÁ
psychologička

     Venuje deťom predškolského veku, ich adaptácii na nové prostredie, výchovným problémom, problémom v učení a správaní a diagnostike. Realizuje skupinové aktivity so žiakmi, individuálne poradenstvo a preventívne programy. Absolvovala som krátkodobé výcviky zamerané na lektorské a poradenské zručnosti, konferencie psychoterapeutickej spoločnosti a inštitútu koučingu Praha.


Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁ
psychologička


Mgr. Monika VLADOVÁ
špeciálna pedagogička