Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu a poradenstva v kariérovom vývine

Oddelenie sa špecializuje na:

  • adaptačné ťažkosti žiaka;
  • diagnostikovanie a odborné poradenstvo príčin školskej neúspešnosti v učení, podpore výkonovej motivácie a spôsobu učebnej činnosti s návrhmi na riešenie;
  • identifikáciu nadania a talentu, pomoc pri riešení problémov nadaných žiakov a pod.;
  • diagnostikovanie, rediagnostiku a poradenstvo pri začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ťažkosťami;
  • kariérové poradenstvo – výber vhodnej strednej školy, vysokej školy a študijného odboru.

 
Z a m e s t n a n c i

PhDr. Beáta TANCSÁKOVÁ
psychologička

     Zaoberá sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých formou Terapie hrou a Filiálnej terapie. Špecializuje sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, za úzkej spolupráce s rodičmi. Zaoberá sa výchovnými problémami, poradenstvom pre rodičov vo výchove. Rovnako sa zameriava na poradenstvo v oblasti karierové vývinu, v oblasti učenia a porúch učenia. Zároveň sa venuje maďarsky hovoriacim klientom.


PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
psychologička

     Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych ťažkostí detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím s akcentom na elimináciu porúch správania. Taktiež kariérnemu poradenstvu , ktoré je zamerané najmä na nerozhodných študentov. Zároveň vykonáva znaleckú činnosť ako znalec z oblasti psychológie evidovaná v zozname znalcov na MS SR.


Mgr. Lenka JURČOVÁ
psychologička

     Venuje deťom predškolského veku, ich adaptácii na nové prostredie, výchovným problémom, problémom v učení a správaní a diagnostike. Realizuje skupinové aktivity so žiakmi, individuálne poradenstvo a preventívne programy. Absolvovala som krátkodobé výcviky zamerané na lektorské a poradenské zručnosti, konferencie psychoterapeutickej spoločnosti a inštitútu koučingu Praha.


Mgr. Katarína MALIŇÁKOVÁ
psychologička


Mgr. Miroslav LITAVSKÝ
psychológ


Mgr. Monika VLADOVÁ
špeciálna pedagogička